Toimintopainikkeet

Maataloustukijärjestelmät

EU:n maataloustukijärjestelmät ovat CAP-tulotuki, epäsuotuisten maatalousalueiden luonnonhaittakorvaus (LFA) sekä ympäristötuki. Kansallisia tukia Suomessa ovat pohjoinen tuki, Etelä-Suomen kansallinen tuki, luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa sekä investointituet ja varhaiseläkejärjestelyt.

Tukien kohdentamiseksi Suomi on jaettu seitsemään tukialueeseen. Alueilla A ja B on voimassa Etelä-Suomen kansallinen tuki ja viidellä eri C-alueella toimii porrastetusti pohjoinen tuki.

CAP-tuki

CAP-tuki koostuu tuotannosta irrotetusta tulotuesta sekä tuotantosidonnaisesta osasta. Suomessa lähes 90 prosenttia CAP-tuista on tuotannosta irrotettuja. Tuen saamisen ehtona on peltojen pitäminen hyvässä viljelykunnossa sekä huolehtiminen eläinten hyvinvoinnista ja ympäristön hyvästä tilasta.

Luonnonhaittakorvaus (LFA)

Tietyt alueet EU:ssa on luokiteltu maataloudelle epäsuotuisiksi alueiksi. Luonnonhaittakorvauksella pyritään turvaamaan maataloustuotanto ja elinvoimainen maaseutu tällaisilla alueilla. Koko Suomi on luokiteltu LFA-alueeksi.

Ympäristötuki

Ympäristötuella korvataan tuotannon vähenemisestä ja kustannusten noususta aiheutuneita tulonmenetyksiä ympäristön kuormitusta vähentäviin toimenpiteisiin sitoutuneille viljelijöille. Järjestelmän toimenpiteillä vähennetään vesistökuormitusta sekä päästöjä ilmaan ja huolehditaan luonnon monipuolisuudesta sekä maaseutumaisemasta.

Pohjoinen tuki

C-tukialueita koskeva pohjoinen tuki sisältää maidontuotanto tuen sekä kotieläinten lukumäärään ja viljelyalaan perustuvia tukia. Lisäksi siihen kuuluvat kasvihuonetuotannon tuki ja puutarhatuotteiden, metsämarjojen ja –sienten varastointituki sekä porojen eläinkohtainen tuki.

Etelä-Suomen kansallinen tuki

A- ja B-alueita koskeva Etelä-Suomen kansallinen tuki perustuu Suomen liittymissopimuksen artiklaan 141. Suomen on neuvoteltava EU:n komission kanssa määräajoin artiklan 141 perusteella maksettavan tuen käyttämisestä. Tällä hetkellä tuki on neuvoteltu vuoden 2013 loppuun saakka.

Luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa

Peltopinta-alaan perustuva luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa koskee koko maata.

Investointituet ja varhaiseläkejärjestelyt

Yrityskoon kasvua ja nuorten viljelijöiden alalle tuloa edistetään maatalouden investointituilla ja varhaiseläkejärjestelyillä. Investointitukia ovat korkotukilainat, avustukset ja valtion takaukset.

Ikääntyville viljelijöille varhaiseläkejärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden tilasta tai tuotannosta luopumiseen. Nuorten viljelijöiden aloitustuella kannustetaan nuoria maanviljelijöiksi ja tilan kehittämiseen.

Lähteenä käytetty Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2012 julkaisua.

 

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 21.6.2012
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.