Toimintopainikkeet

MTK:n vastuullisuusohjelma: MTK vastuullisena toimijana

MTK:n johtokunnan hyväksymä 8.6.2014

Vastuullinen yhteiskuntavaikuttaminen


Arvoihin perustuva toimintatapa – asiantuntijuus, avoimuus ja yhteistyöhalukkuus


MTK:n ja sen edustajien toiminnan tuloksellisuus perustuu yhteistyöhalukkuuteen sidosryhmien kanssa. Vahva oma asiantuntemus yhdistettynä kykyyn toimia erilaisten sidosryhmien kanssa asioiden eteenpäin viemiseksi ja ongelmien ratkomiseksi kuuluu MTK:n toimintatapaan. Asiantuntemus perustuu tutkittuun tietoon ja vahvaan käytännön kokemukseen. Järjestö on valmis avoimesti tuomaan esille perustellut näkemyksensä niin järjestön sisäisessä työskentelyssä kuin julkisessa keskustelussakin.
Järjestön toiminta koostuu neljästä vastuullisuuskokonaisuudesta, jotka koskevat maaseudun elinkeinoja, yhteiskuntavaikuttamista, järjestötoimintaa ja järjestön hallintoa.


Kestävä kehitys


Kestävä kehitys ottaa huomioon oikeudenmukaisesti ympäristöllisen, sosiaalisen, kulttuurillisen ja taloudellisen kestävyyden. Kestävän kehityksen mukainen toiminta mahdollistaa myös tulevien sukupolvien mahdollisuudet hyvinvointiin ja yrittämiseen. Edistämme hyvinvointia maaseudun elinkeinoilla. Tuotamme suomalaista ruokaa, puuta, energiaa sekä hyvinvointi- ja virkistyspalveluja.


Globaali vastuu


MTK:n aktiivinen toiminta kansainvälisissä järjestöissä ja foorumeilla sekä kehitysyhteistyöhankkeissa on järjestön globaalin vastuun kantamista. Kansainvälisistä järjestöistä tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat perhetiloja maa- ja metsätaloudessa tukevat, maailmanlaajuiset viljelijä- ja metsänomistajajärjestöt World Farmers’ Organisation (WFO) ja International Family Forestry Alliance (IFFA).

MTK toimii köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi kehitysmaissa Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development (FFD) yhdistyksen jäsenenä. FFD tukee kehitysmaiden tuottajajärjestöjen toimintaa sekä järjestöjen jäsenten elinkeinojen parantamista osana AgriCord-verkostoa (kansainvälinen maataloustuottajajärjestöjen verkosto).
Vaikutamme eriarvoisuuden poistamiseen ja täytämme kehitysyhteistyösitoumuksemme kummihankkeillamme kehittyvissä maissa.

Vastuullinen organisaatio ja hallinto


Vastuullinen henkilöstöpolitiikka


Emme suvaitse syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua riippuen henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Noudatamme työpaikkakiusaamisen nollatoleranssia.
Tuemme henkilöstön työkykyä, esimerkkeinä: laaja työterveyshuolto, kuntoviikot, varhaisen välittämisen malli sekä liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukeminen. Panostamme johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Seuraamme henkilöstöprosessien toimivuutta sekä henkilöstön tyytyväisyyttä ja hyvinvointia ja teemme tarvittavia kehittämistoimenpiteitä.
Noudatamme yhtenäisiä ja avoimesti tiedossa olevia käytäntöjä henkilöstöpolitiikassa.

Kestävät hankinnat ja resurssitehokkuus


Järjestöllä on oma hankintaohjeensa ” Kotipesä kuntoon”, jota päivitetään säännöllisesti. Hankintaohje tukee kotimaisen ruuan, puun, uusiutuvan energian ja maaseudun muiden tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Hankintapolitiikan vastuullisuudessa korostuvat kotimaisuus, ympäristöystävällisyys sekä todennettu kestävä tuotantotapa ja alkuperä.

Vastuullinen sijoittaminen


Järjestöllä on sijoitustoiminnan ohjesääntö, jota johtokunta käsittelee säännöllisesti. MTK sijoittaa varansa jäsenrahoituksen turvin toimivalle yhteisölle sopivalla tavalla turvallisesti ja tuottavasti siten, että sijoitusstrategiassa painotetaan turvallisuutta ja pitkän aikavälin hyvää tuottoa riskihakuisen, tuottojen maksimoinnin sijasta. Sijoituksiin liittyvä riski hajautetaan eri omaisuusluokkiin yleisesti hyväksi arvioitujen periaatteiden mukaisesti.

Vastuullinen järjestötoiminta

Luottamushenkilöiden vastuullinen toiminta


MTK:n luottamushenkilön toiminnan ensisijainen tavoite on kaikkien jäsenten henkinen ja taloudellinen hyvinvointi ja elinkeinotoiminnan kannattavuus.  Hän perehtyy huolellisesti omassa luottamustehtävässään ennen päätöksentekoa asioiden taustoihin ja muodostaa niiden pohjalta oman, perustellun kantansa päätöksiin. Hän toimii pitkäjänteisesti. Vastuullinen luottamushenkilö luotaa ja ennakoi tulevaisuutta, kertoo rehellisesti jäsenille tulossa olevista muutoksista ja niiden vaikutuksista ja hakee tarvittaessa aktiivisesti korjaavia toimenpiteitä. Hän asettaa järjestön kokonaisedun henkilökohtaisten tavoitteiden edelle, tukee omassa työssään muita luottamushenkilöitä ja toimihenkilöitä. Luottamushenkilön oma yritystoiminta on järjestön arvojen ja puheiden mukaista, ja hän on sisäistänyt vastuunsa toimia esimerkillisesti.


Järjestön toiminta-ajatuksen ja päämäärien mukainen toiminta


MTK edistää jäsentensä taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia sekä maaseutuvarallisuuden kestävää, taloudellista käyttöä ja hoitoa. MTK:n edunvalvonta perustuu jäsenten tarpeiden tunnistamiseen ja toimintaympäristön jatkuvaan analyysiin, ennakointiin ja vahvaan asiantuntijuuteen. Järjestömme on maaseudun elinkeinojen kestävän kehityksen suunnannäyttäjä.
Toiminnallamme on mitattava, myönteinen vaikutus jäsentemme hyvinvointiin, sosiaaliseen tasa-arvoon, elinkeinojen menestymiseen ja kannattavuuteen. Ennakoimme ja edistämme uusia maaseudun liiketoimintamahdollisuuksia ja niiden kannattavaa hyödyntämistä.

Turvaamme jäsentemme maa- ja metsäomaisuuden omistus- ja käyttöoikeuden.

Syvennämme sidosryhmäyhteistyötä ja tiivistämme yhteyksiä jäsenten ja kuluttajien välillä.


Järjestöllämme on oikein mitoitetut ja kohdennetut voimavarat, tehokkaat toimintatavat ja tarkoituksenmukainen, kaikkia jäseniä tasapuolisesti palveleva organisaatio. Järjestömme on kiinnostava ja motivoiva nykyisille ja tuleville jäsenille sekä luottamus- ja toimihenkilöille

Vastuu jäsenistä


MTK toimii toiminta-ajatuksensa mukaisesti edistäen kaikkien jäsentensä taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. Järjestön tarjoamat palvelut ovat tasavertaisesti kaikkien jäsenten käytettävissä. Eri tuotantosuunnilla, alueilla ja jäsenryhmillä on tasavertainen mahdollisuus saada näkemyksensä ja aloitteensa esille järjestössä. Järjestön luottamuselimiä valittaessa otetaan huomioon tasa-arvoisuuden eri elementit. Järjestön asiantuntijoilla on riittävä asiantuntemus jäsenkunnan harjoittamista elinkeinoista. Järjestö huolehtii osaltaan ajantasaisella ja avoimella viestinnällä jäsentensä ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Vastuullisuuden periaatteet maaseutuelinkeinoille


Vastuullinen yrittäjyys


MTK edistää vastuullista yrittäjyyttä toimimalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yrittäjyyden toimintaedellytysten turvaamiseksi sekä lisäämällä yhteistyössä sidosryhmien kanssa riskienhallintaan, sukupolvenvaihdoksiin ja työnantajuuteen liittyvää osaamista. Vahvistamme verkostojemme työhyvinvointiosaamista ja jaamme jäsenille työhyvinvointiin liittyvää tietoa sekä levitämme varhaisen välittämisen toimintamallia. Kannustamme nuoria yrittäjyyteen lisäämällä yhteisöllisyyttä sekä innostaen yrittäjiä verkostoitumaan.

Kestävä metsätalous


Vastuullinen metsätalous on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää. Vastuullisessa perhemetsätaloudessa metsiä hoidetaan ja käytetään niin, että sekä nykyisten että tulevien sukupolvien mahdollisuutta hyödyntää metsien ekosysteemipalveluja tavoitteidensa mukaisesti ei vaaranneta.
Omassa toiminnassaan MTK edistää  (jäsentensä) metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä on mukana luomassa/tarjoaa perhemetsänomistajien käyttöön toimintamalleja ja työvälineitä kestävän metsätalouden harjoittamiseen ja todentamiseen.

Kestävä ja kilpailukykyinen ruuantuotanto


MTK edistää toiminnallaan suomalaisen ruuantuotannon vastuullisuutta, resurssitehokkuutta ja kilpailukykyä. Ruuantuotannon on oltava kestävää ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden, ympäristön ja talouden kannalta. Suomalaiselle ruuantuotannolle lisäarvoa tuottavat mm. turvallisuus, jäljitettävyys, salmonellattomuus, lääkejäämien vähäisyys sekä hyvä eläintautitilanne.

MTK:n tavoitteena on edistää jäsentensä maatilayritysten toimintaedellytyksiä, karsia normiston asettamia yrittäjyyden esteitä ja parantaa kilpailukykyä sekä yrittäjien jaksamista. Toimimme vastuullisesti suomalaisessa ruokaketjussa edistämällä ruuantuottajien työhyvinvointia, nuorten intoa yrittäjyyteen sekä eläinten ja ympäristön hyvinvointia.

Keskeisenä arvonamme on ylisukupolvisuus. MTK edistää kilpailukykyistä suomalaista maataloutta, jota harjoitetaan luonnon edellytyksillä ja ympäristöä kunnioittaen.


Eläinten hyvinvointi


Eläin on tunteva olento ja sitä tulee kohdella sen elämää kunnioittaen.
Hyvinvointi on eläimen kokemus sen henkisestä ja fyysisestä olotilasta. Eläimen hyvinvointiin vaikuttavat sen mahdollisuudet sopeutua ympäristön tapahtumiin ja olosuhteisiin. Eläinten hyvinvointiin voidaan vaikuttaa hyvillä kasvatusolosuhteilla, hyvällä hoidolla ja vastuullisella eläinjalostuksella. Lähtökohta eläimen hyvinvoinnin toteutumiselle ovat ns. viisi vapautta: vapaus nälästä ja janosta, vapaus epämukavuudesta, vapaus kivusta ja sairaudesta, vapaus pelosta ja ahdistuksesta sekä vapaus ilmentää lajityypillistä käyttäytymistä.

MTK edistää tuotantoeläinten hyvinvointia ja terveyttä ja on vahvasti mukana kehittämässä tuotantoeläinten terveydenhuoltoa.

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 8.9.2014
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.