Toimintopainikkeet

Pohjavesi

Suomessa käytetystä talousvedestä yli 60 % on pohjavettä. Pohjavesi on usein laadukkaampaa ja paremmin suojassa likaantumiselta kuin pintavesi. Likaantumaan päässyttä pohjavettä on erittäin vaikea puhdistaa.

Miten pohjavettä suojellaan?

Veden hankinnan turvaamiseksi ja arvokkaiden pohjavesivarojen suojelemiseksi on tärkeä tunnistaa ja arvioida pohjavettä uhkaavat riskit ja suunnitella toimet niiden poistamiseksi tai minimoimiseksi. Suomen pohjavedet on suojeltu mm. erityisellä pohjaveden pilaamiskiellolla ympäristönsuojelulaissa sekä pohjavesien muuttamiskiellolla vesilaissa.

Nykyisin ympäristöhallinto on luokitellut Suomen pohjavedet kolmeen eri luokkaan vedenhankinnan käyttökelpoisuuden ja suojelutarpeen perusteella (I-III). Luokittelu on muuttumassa. Jatkossa vedenhankinnan ja siitä aiheutuvan suojelutarpeen perusteella pohjavesialueet luokitellaan 1. ja 2. luokkaan. Lisäksi käyttöön tulee uusi E-luokka sellaisia pohjavesialueita varten, joista pintavesi- ja maaekosysteemit ovat suoraan riippuvaisia. 

Yksi pohjavesialueiden suojelun keskeinen työväline on alueellinen suojelusuunnitelma, jota käytetään tausta-aineistona maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä lupahakemuksia ja ilmoituksia. Pohjavesien luokittelulla eikä suojelusuunnitelmilla ole sitovia juridisia seurausvaikutuksia.

Pohjavedet maa- ja metsätaloudessa

Maa- ja metsätaloudessa oikeilla lannoitusaineilla sekä lannoituksesta luopumisella vedenottamoiden läheisyydessä on merkittäviä vaikutuksia ympäristön kuntoon.

Lietelannan levittämisestä erityisen tärkeillä pohjavesialueilla voidaan antaa määräyksiä esimerkiksi ympäristölupien ehdoissa. Kategoriset lannanlevityskiellot pohjavesialueilla eivät kuitenkaan ole nykyaikaa, vaan välttämättömät kiellot ja rajoitukset on mitoitettava ja perusteltava tapauskohtaisesti. Tarvittaessa rajoituksista on myös voitava poiketa, mikäli on selvää, etteivät pohjavedet ole vaarassa pilaantua.

Kaivojen ja vedenottamoiden ympärille voidaan perustaa 30-100 metrin suojavyöhyke, jolla on voimassa käyttöoikeusrajoituksia. Nämä rajaukset kunta voi antaa ympäristönsuojelumääräyksissään tai tapauskohtaisissa luvissa.

MTK pitää tärkeänä, että tärkeillä pohjavesialueilla viljelijät ja maanomistajat saavat neuvontaa ja tukea pohjavesien laadun turvaamiseksi. Viranomaisten täytyy myös varmistua pohjavesiluokitusten oikeellisuudesta.


Lisää aiheesta

Lisätietoa pohjavesistä

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 23.1.2016
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.