Toimintopainikkeet

Haja-asutuksen jätevedet

Jokaisella on velvollisuus jätevesiensä asianmukaiseen käsittelyyn siten, etteivät jätevedet koskaan päädy käsittelemättöminä vesistöön.

Suomessa jätevesien käsittelystä säätävät ympäristönsuojelulain 3 a luku sekä asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.

15.3.2016 mennessä täytyy jokaisella viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevalla kiinteistöllä jätevesien puhdistus olla asianmukaisesti järjestetty. Perinteinen saostuskaivo ei täytä lainsäädännön asettamia puhdistusvaatimuksia. Kiinteistö, jolla tällainen järjestelmä on yhä käytössä, tulee joko liittää viemäriverkostoon tai sille tulee rakentaa muu asianmukainen puhdistusjärjestelmä.

Miten valitsen puhdistusjärjestelmän? 

Ensisijaiset puhdistusratkaisut ovat saostuskaivojen sekä erilaisten maaperäkäsittelymenetelmien yhdistelmät. Silloin, kun maaperäkäsittelyä ei voida syystä tai toisesta toteuttaa, tulevat vaihtoehdoiksi umpikaivo tai pienpuhdistamoratkaisut.

Jokaisella kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada kunnasta asiantuntevaa neuvontaa jätevesijärjestelmävaihtoehdoista. Järjestelmälle on myös saatava kunnasta toimenpide- tai rakennuslupa, joten yhteydenpito kuntaan on tärkeää ennen laitehankintojen tekemistä. Kunnissa voi olla tiukennettuja puhdistusvaatimuksia erityisen herkille alueille, mistä jätevesijärjestelmän hankkijan täytyy tietää ennen ostopäätösten tekemistä.

Kiinteistön omistaja/haltija vastaa siitä, että jätevedet tulee puhdistetuksi. Kiinteistön omistaja/haltija päättää itse, mikä järjestelmä soveltuu parhaiten kiinteistölle. Käytännössä voi olla tarpeen hankkia kiinteistölle ammattimainen suunnittelija, joka esittää kaikki käytettävissä olevat vaihtoehdot ja suunnittelee lopullisen järjestelmän. Maaperäkäsittely on yleensä edullinen ja toimintavarma vaihtoehto, mutta sen toteuttaminen vaatii osaamista.

Poikkeukset velvollisuuksista

Käyttökuntoisen puhdistusjärjestelmän uudistamisvelvollisuus ei koske niitä kotitalouksia, joiden kaikki asukkaat ovat täyttäneet 68 vuotta 15.3.2011 mennessä.

Järjestelmän uusimisvelvoitteelle voidaan tietyin edellytyksin myöntää lykkäystä, mikäli vaatimukset katsotaan erityisen kohtuuttomiksi. Käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta säätelee ympäristönsuojelulain 27 d §. Lykkäystä voidaan hakea 5 vuodeksi kerralla kirjallisesti kunnan toimivaltaiselta viranomaiselta.

Kuntien rooli jätevesien puhdistuksessa

Jätevesien puhdistamista koskevat säädökset ovat tiukkoja. Asetusta tiukempia ympäristönsuojelumääräyksiä ei ole tarpeen antaa kunnissa kuin hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa.

Oppaita ja ohjeistusta jätevesijärjestelmien suunnitteluun

Luonnonhoidon koulutusyhdistys LUOKO ry on julkaisut erityisesti maarakennusurakoitsijoille suunnatun oppaan "Jätevesiopas maarakentajille". Oppaassa tuodaan esille tärkeimmät asiat, jotka kannattaa selvittää ja ottaa huomioon haja-asutusalueen jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja
rakentamisessa. Luoko on aiakisemmin julkaisut oppaat "Pieni jätevesiopas" ja "Haja-asutuksen jätevesien puhdistus - katsaus maaperäkäsittelyyn".

Jätevesiopas maarakentajille
www.salaojayhdistys.fi/pdf/jatevesiopas_maarakentajille.pdf
Pieni jätevesiopas
www.salaojayhdistys.fi/pdf/pieni_jatevesiopas.pdf
Haja-asutuksen jätevesien puhdistus
www.salaojayhdistys.fi/pdf/hajajatevesiopas.pdf


Lisää aiheesta

Salaojayhdistys

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 3.6.2013
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.