Toimintopainikkeet

Hoivapalveluilla uutta nostetta maaseudulla

Hyvinvointi- ja hoiva-alan palvelut tuovat mahdollisuuksia maaseudun yrityksille. Maaseudulle on mahdollista kehittää yritystoimintaa, joka tarjoaa hoiva- ja hyvinvointipalveluja paikkakuntalaisille ja myös oman alueen ulkopuolelta tuleville asiakkaille.

Suomessa on tällä hetkellä noin 300 hoivapalveluita päätoimisesti tarjoavaa ns. Creen Care -maatilaa. Green Care tarkoittaa yleisesti maatalouden ja maaseudun resurssien hyödyntämistä ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Toiminta on viime vuosina yleistynyt Euroopassa. Esimerkiksi Hollannissa oli vuonna 1998 noin 75 Green Care -maatilaa, kun niitä vuonna 2007 oli jo 750.

MTK on tunnistanut yrittämisen mahdollisuudet hoiva-alalla ja on ollut mukana MTT:n ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen työssä Green Caren mahdollisuuksien kartoittamisessa. Olemme koonneet aloittaville yrittäjille aloittajan oppaan.

Sosiaalialalla on tilaa yrittää

Vanhusväestön määrä lisääntyy ja heidän tarvitsemiensa palvelujen määrä kasvaa. Palvelutuotanto on suurien haasteiden edessä, kun työssäkäyvä väestö vähenee, kuntien veropohja kapenee ja palvelujen tuottamiseen kohdistuvat julkiset voimavarat niukkenevat. On löydettävä ja kehitettävä uusia, vaihtoehtoisia tapoja palvelujen tuottamiseen, mikä vaatii sekä henkisiä että taloudellisia voimavaroja.

Sosiaali- ja terveyssektorilta poistuu arvioiden mukaan suhteellisesti suurin määrä työvoimaa eläkkeelle. Ikääntyvän väestön määrän kasvu avaa liiketoimintamahdollisuuksia sosiaali-

ja terveyspalveluissa. 65 vuotta täyttäneiden suhde työikäiseen väestöön (15-64 vuotta) nousee joissakin seutukunnissa jopa lähelle 100 %:ia vuoteen 2030 mennessä. Harvaan asutuilla alueilla osaavan työvoiman ja palveluyrittäjyyden tarpeet kasvavat. Maaseudulla sosiaalipalveluiden kasvavan tarpeen tyydyttäminen tulee vaatimaan paljon alan yritystoimintaa ja osaamista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon kokonaiskustannukset olivat Stakesin tilastojen mukaan vuonna 2006 17,1 mrd euroa, josta yritysten osuus oli 15,3 %, järjestöjen 9,8 %. Yhteensä yksityisen palvelutuotannon osuus oli 25,1 %.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöstä yritysten osuus oli 12,5 % ja järjestöjen 11,2 %. Yhteensä sosiaali- ja terveyspalvelut työllistivät 343 292 henkilöä. Hoivayritysten liikevaihto on kasvanut viime vuosina nopeasti. Kaikkien hoivayritysten keskimääräinen kasvu on ollut 10 %, joten hoiva-ala on vetovoimainen ala yrittäjille.

Green Care – terveyttä ja hyvinvointia maatilalta

Vanhuksille suunnattujen palvelujen ohella maalla voidaan tuottaa lasten, nuorten, vammaisten yms. asumis- ja kotipalveluita sekä päivähoito-, aamu- ja iltapäivätoimintaa ja perhekotitoimintaa, sijaisperhetoimintaa ja leirikouluja /kesäleirejä. Työssä tai muissa elämän paineissa uupuminen on lisääntynyt ja nämä aikuiset tarvitsevat selviytyäkseen ympäristön ja palvelut, jotka tarjoavat mahdollisuuden lepoon ja virkistäytymiseen.

Koska maatiloilla on erityisen monipuolista inhimillistä pääomaa ja monipuolista ammattitaitoa, palkkatyökokemusta ja yrittäjäkokemusta, on maatilayrittäjillä hyvät edellytykset hyödyntää toimintaympäristössään avautuvia mahdollisuuksia ja synnyttää maaseudulle monipuolista hyvinvointialan palveluyrittäjyyttä.

Ratsastusterapia hoiva-alan muotona

Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja hevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta ja se nivoutuu asiakkaan kokonaiskuntoutukseen. Vuonna 2009 Kelan tukea vaikeavammaisten lääkinnälliseen ratsastusterapiaan sai 1 229 henkilöä. Kelan korvaamat kustannukset olivat 2009 reilu 1,6 miljoonaa euroa. Vuodesta 2002 on tuen saajien määrä kasvanut 45 %:lla.

Ratsastusterapeuttikoulutusta järjestää Ypäjän Hevosopisto yhdessä Suomen Ratsastusterapeutit ry:n kanssa. Koulutettuja ratsastusterapeutteja on Suomessa noin 130.

Lisää aiheesta muualla

 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 

  • MTT:n selvitys Green Care – terveyttä ja hyvinvointia maatilalta
    www.mtt.fi
 

Green Care-Finland

  • Hyvinvointi- ja terveyspalvelu maaseudulla
    www.gcfinland.fi
  • Keväällä 2011 Lapin yliopistossa valmistunut Armi Suopankin kandidaatin tutkielma Green Care-yrittäjyydestä.
    www.gcfinland.fi

 
 

 

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 12.6.2012
Osallistu mtk.fi-kyselyyn!
Vastanneiden kesken arvomme tablet-tietokoneen.